*

After Effects | Xuất Video đoạn clip với codec .mp4 H.264 rất thuận tiện trong After Effects | Kết xuất xuất khẩu


ae muốn render video đoạn clip export tất cả đuôi .mp4 thì coi mình lí giải rất đơn giản và dễ dàng