Trợ cồn từ trong giờ Anh rất hay bị nhầm lẫn với "ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU" nếu chúng ta không hiểu rõ. Hãy nhằm Anh ngữ Ms Hoa giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ nhiều loại này nhé.

Bạn đang xem: Trợ động từ trong tiếng anh


 

*


I. KHÁI NIỆM TRỢ ĐỘNG TỪ (AUXILIARY VERBS)

1. Khái niệm

Trợ cồn từ (auxiliary verbs) được đọc là một số động từ có thể giúp các động từ khác hình thành các thể nghi vấn, bao phủ định để nhấn mạnh hay hình thành một số thì (tenses) hay biện pháp (mood) nào đó

Có 12 trợ cồn từ trong giờ Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Trong số 12 trợ rượu cồn từ nêu trên, có 9 hễ từ còn được xếp vào một số loại Động trường đoản cú khuyết thiếu hụt (Modal verbs). Đó là các động trường đoản cú can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to) nên nhiều người dễ nhầm lẫn các khái niệm này.

2. Đặc tính bình thường của trợ cồn từ

Trợ động từ được áp dụng để ra đời thể bao phủ định bằng cách thêm NOT sau động từ.


He is here. --> He is not here.They would help us. --> They would not help us.

Trợ hễ từ được áp dụng để hình thành thể ngờ vực bằng đảo ngữ (inversion).


He is here. --> Is he here?

Trợ cồn từ được thực hiện để hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng phương pháp dùng lại bao gồm động tự ấy.


They were there, weren"t they?

Trợ rượu cồn từ được sử dụng để hình thành Câu vấn đáp ngắn (short answer) bằng phương pháp dùng lại chính động từ bỏ ấy.


It will take hours to vày this work.Yes, it will. (No, it won"t)

Trợ rượu cồn từ được dùng lại vào loại Câu tỉnh giấc lược (elliptical sentences).


They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?)


II. CÁCH SỬ DỤNG TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Một trong những câu thực hiện trợ đụng từ

Câu lấp định cần sử dụng trợ hễ từ

Trợ đụng từ hoàn toàn có thể hình thành câu đậy định, bạn có thể thêm not vào sau cùng trợ cồn từ, trước cồn từ chính:

Anna will leave now. => Anna will not leave now.She can swim => She can not swim.

Chú ý khi viết tắt:

Stt

Viết thường

Viết tắt

1

will not

won’t

2

must not

musn’t

3

would not

wouldn’t

4

could not

couldn’t

5

can not

can’t

Câu nghi ngờ dùng trợ hễ từ

Bạn rất có thể hình thành câu hỏi bằng cách đặt trợ đụng từ ngơi nghỉ đầu câu (trên chủ ngữ):

Anna will leave now. =>Will she leave now?

Xin đề cập lại, trợ cồn từ hình thái luôn đi cùng với dạng thức nguyên thể không có to của hễ từ. Bởi vì vậy, sau trợ hễ từ hình thái không lúc nào có các dạng , , tốt thời quá khứ của hễ từ. Chỉ bao gồm hai cách thực hiện trợ đụng từ hình thái:

(1) modal + : would be, can go, will have, must see, …(2) modal + have + : could have gone, would have been,..

Xem thêm: Cách Tạo Hiệu Ứng Chữ Trong Powerpoint 2010, Cách Tạo Hiệu Ứng Chạy Chữ Trong Powerpoint

Tất nhiên trong giải pháp (2), trường đoản cú have chính là động từ nguyên thể không tồn tại to; không được thay thế nó bởi has xuất xắc had.

2. Một trong những trợ đụng từ hay gặp

Trợ đụng từ “BE”

a. "BE" được áp dụng làm trợ cồn từ nhằm hình thành những thì tiếp tục và thể bị động

Ví dụ:

He was washing clothes when we came. 

 b. "BE" là một loại động từ gần đầy đủ. Vì thế luôn đòi hỏi phải có một bửa ngữ từ bỏ để ngừng ý nghĩa của câu

Ví dụ:

Her dinner is ready. Her father was a famous man. 

c. Khi được áp dụng như một cồn từ trả chỉnh, "BE" tức là hiện hữu, tồn tại

Ví dụ:

I think, therefore I am.d. "BE TO" dùng làm diễn tả

- Một sự thu xếp, sắp đặt (arrangement)

Ví dụ:

The wedding is to lớn take place on Sunday. 

- Một mệnh lệnh, một yêu thương cầu

Ví dụ:

You are lớn see the teacher at 4 o’clock. 

- Tính hóa học tương lai trong số những trường vừa lòng cần diễn tả tương lai trong vượt khứ (Future in the Past)

Ví dụ:

My daughter and her husband were lớn come & see us this weekend, but they couldn’t come. e. "DO BE" là một hiệ tượng nhấn mạnh, có tác dụng tăng chân thành và ý nghĩa tình cảm của hành vi hay làm cho câu nó có ý nghĩa thuyết phục hơn

Ví dụ

Do be careful when you cross the road. 

f. Một vài thành ngữ với "BE" 

Thành ngữ

Ví dụ

be able to: gồm thể, tất cả khả năng

I am not able khổng lồ guarantee the results.

be about to: chuẩn bị sửa

The plane is about to lớn take off

be apt to: tất cả khiếu, nhanh trí về

He’s apt to lớn ask awkward questions

be bound to: độc nhất định, tất cả khuynh hướng

Prices are bound lớn go up this autumn

be certain to: có thể chắn

The match is certain to start on time

be due to: vì, vày bởi, ắt hẳn, tuyệt nhất định

He’s due lớn arrive at any moment.

be going to: định sẽ

We’re going khổng lồ need more staff here

be liable to: có tác dụng sẽ

This machine is liable to break down

be sure to: chắn chắn, xong xuôi khoát là

He’s sure lớn be waiting outside.

be likely to: có vẻ như như là

They’re likely to win by several goals.

be meant to: ý ước ao nói là

Are you meant lớn work overtime?

be supposed to: coi là, có trọng trách là

We’re not supposed khổng lồ smoke in here

Trợ cồn từ HAVE

a. HAVE được sử dụng làm trợ rượu cồn từ để tạo những thì trả thành

Ví dụ:

I have answered her questions. Has she finished his dinner? 

b. Khi được sử dụng như một đụng từ bao gồm trong câu, HAVE tức là sở hữu. Với chân thành và ý nghĩa này, trong văn nói với trong nhiều kết cấu văn viết, got được phân phối với have mà không làm tăng lên ý nghĩa.

Ví dụ

The woman has (got) a car.How many children have she (got)?

c. Khi dùng với nghĩa khác rộng là sở hữu, HAVE tất cả các hình thức phủ định, nghi vấn... Như những động từ thông thường khác. Lúc ấy HAVE cũng không dùng với got sống phía sau.

Ví dụ

Did you have a letter from home? (= receive)I don’t have much difficulty with English grammar (= find, experience) => với cách áp dụng này "HAVE" thường diễn tả một hành vi có tính chất của một thói quen, một sự lặp đi tái diễn nhiều lần. Hãy so sánh hai câu sau:

Ví dụ:

He has a walk in the garden.He walks in the garden.D. HAVE hoàn toàn có thể được dùng trong thể nguyên nhân. Bao hàm 2 cấu trúc:

- Active: S + (have) + O1 + V + O2- Passive: S + (have) + O2 + past participle (by O1)

Ví dụ:

They had Lana clean the floor.We have just had our house painted.Why don’t you have your hair cut?=> Trong phần nhiều các trường hòa hợp này HAVE hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bởi "get"

Ví dụ:

Why don’t you get your hair cut? They got the floor cleaned. 

e. HAVE khổng lồ (phải, đề nghị phải) dùng diển tả một sự yêu cầu thiết, sự cưỡng bách, bắt buộc. Trường hòa hợp này "have" cũng hoàn toàn có thể dùng cùng với got làm việc phía sau

Ví dụ

I missed the bus, so I had lớn walk to lớn the office.You’ve got to work hard khổng lồ make a living.

f. HAVE TO được sử dụng thay cho MUST ở những thì cơ mà MUST không có.

Ví dụ:

You will have lớn leave for work early in the morning. We had to lớn answer all the questions in the examination. Trợ rượu cồn từ DO

DO hoàn toàn có thể là:

- Một rượu cồn từ thường:

Ví dụ:

She does her work well. 

- Một trợ rượu cồn từ.

+ khi dùng làm trợ cồn từ, vày có các phương pháp sử dụng sau đây:

a. Dùng để làm hình thành thể che định với thể nghi hoặc cho những động từ thường

Ví dụ

She doesn’t like swimming. Don’t sit on that chair! 

b. Dùng làm hình thành thắc mắc đuôi khi động từ trong câu chính là một rượu cồn từ thường

Ví dụ:

We stayed in that hotel, didn’t we? John doesn"t clean the floor, does he? 

c. Dùng làm tránh lập lại hễ từ chủ yếu khi đụng từ đó là một một số loại động từ thường trong câu trả lời ngắn

Ví dụ:

He likes swimming. - So does she. Did we go to lớn London? - Yes, we did. 

d. Dùng để hình thành vẻ ngoài nhấn mạnh

Ví dụ

You did make me surprised. (Bạn làm tôi ngạc nhiên.)He does write his name on the board. (Anh ta viết tên mình lên bảng.)

Một số từ một số loại khác rất có thể bạn quan tiền tâm

Bài viết liên quan