Còn nếu trước “Today” là một trong những mệnh đề chỉ sự lặp đi tái diễn (hiện trên đơn) thì “today” là tín hiệu của thì lúc này tiếp diễn

*
Today là dấu hiệu của thì nào?" width="615">

Cùng đứng top lời giải tò mò kĩ hơn về thì bây giờ đơn cùng thì hiện nay tại tiếp diễn bạn nhé!

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn được sử dụng để mô tả một hành vi chung chung, tổng thể và lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong ở thời hạn hiện tại.

Bạn đang xem: Today là dấu hiệu của thì nào

1.1. Công thức thì bây giờ đơn

Loại câu Đối với đụng từ thườngĐối với hễ từ “to be”
Khẳng địnhS + V(s/es) + OS + be (am/is/are) + O
Phủ địnhS + vì not /does not + V_infS + be (am/is/are) + not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf?Am/is/are + S + O?

1.2. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Thì lúc này đơn vào câu thường sẽ sở hữu được những tự sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently,…

1.3. Bí quyết dùng thì bây giờ đơn

Thì bây giờ đơn nói tới một thực sự hiển nhiên, một đạo lý đúng. Ex: The sun rises in the East & sets in the West.Để nói lên tài năng của một người. Ex: Thomas plays tennis very well.Thì bây giờ đơn còn được dùng để nói về một ý định trong tương lại EX: The football match starts at 20 o’clock.

Lưu ý: Khi phân tách thì, ta thêm “es” sau các động tự tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.

2. Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous)

Thì hiện tại tại tiếp tục được dùng để biểu đạt những vấn đề xảy ra ngay trong lúc nói giỏi xung quanh thời gian nói và hành vi chưa xong (còn tiếp tục diễn ra).

2.1. Phương pháp thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng định: S +am is/are + V_ing + OPhủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + ONghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

2.2. Tín hiệu nhận biết

Khẳng định:Phủ định:Nghi vấn:

Thì hiện tại tại tiếp tục trong câu thông thường có những nhiều từ sau: At present, now, right now, at the moment, at, look, listen…

2.3. Giải pháp dùng

- diễn tả hành cồn đang ra mắt và kéo dãn dài trong hiện tại. 

Ex: She is going to school at the moment.

Dùng nhằm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh.

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

Thì này còn diễn tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó trường đoản cú ALWAYS

Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dùng để diễn đạt một hành động sắp xảy ra về sau theo kế hoạch đã định trước

Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

Diễn tả sự không phù hợp hoặc phàn nàn về việc gì đó khi vào câu tất cả “always”.
Ex: She is always coming late.Diễn tả hành vi đang ra mắt và kéo dãn trong hiện tại.Dùng nhằm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh.

Ex: Be quiet! The babyin the bedroom.

Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó tự ALWAYS

Ex : Heour books và then he doesn’t remember.

Dùng để diễn tả một hành vi sắp xảy ra sau này theo planer đã định trước

Ex: Ito Moscow tomorrow.

Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đấy khi trong câu bao gồm “always”. Ex: She late.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thương Về Miền Đất Lành, Bài Hát Hay

Lưu ý : Không sử dụng thì hiện nay tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhấn thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, think, smell, love, hate,…

Ex: He wants to go for a cinema at the moment.

3. Bài bác tập về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Chia cồn từ tiếp sau đây ở Thì hiện tại đơn hoặc Thì hiện tại tiếp diễn

Listen! My father (sing)________________________a song.Every night, We (go)________________________to bed at 09p.mHan (like)_______________Music but she (like)____________________MathNow, they (stay)___________________________in sài gòn .My Mother (read)__________________________a newspaper in the afternoonLook! Han (run)______________________.Lan usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.Where _____________________ your mother (be)?

 – She (be)________ living room. She (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by bike today?

10. There(be)___________many flowers in our garden.

11. Everyday,Mr.Hoang (not go)_______________________to work by motorbike.

12. In the winner, I rarely (go)_______ sailing and (go)________ khổng lồ school.

13. I (write)_____________________ a letter lớn my friend now.

14. At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ khổng lồ bed.

15.On thursday, I (have)____________ math and Art.

16.On Saturday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (Play) ___Tennis.

18. Now, He (look)_______ his dog . It (eat)______ a mouse in the garden.

Hoang, An , Ha, Lam (be)__________________ close friend.

20.___________your father (walk)_________to market?

21. It (be)__________9.00.We (learn)___________________our lesson.

What___________you (do)____________now?

23.__________your father (walk) to lớn work every day?

24. They (not play)________________soccer in the afternoon .

____________Hoang (work)____________in the garden at the moment?My sister (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday.Jans & his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play) _________________ it every afternoon.Where________________the old man (live)___________now?Mr.Jenny often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.It’s 8.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Đáp án