Phát âm là điều không thể dễ dàng, đặc biệt với các từ tất cả đuôi s/es thường lại càng nặng nề hơn cùng đã có nhiều người bỏ qua mất nó. Đây là giữa những sai lầm mập của người việt nam khi học tập tiếng Anh. Mong muốn phát âm hay, tốt, chính xác thì phát âm đuôi s/es rất quan trọng. Vì chưng thế, hãy thuộc holywar.vn tạo nên thói thân quen với biện pháp phát âm s/es chuẩn chỉnh ngay lúc này với nội dung bài viết sau trên đây nhé!

Mục đích của bài toán thêm s/es

Có 2 nguyên nhân để thêm s/es vào đuôi của từ

Tạo thành danh tự số nhiều, ex: cát, bags,…Chia cồn từ vào câu, ex: snows…
*
bí quyết phát âm s/es trong giờ Anh như thế nào?

Cách phân phát âm s/es trong giờ Anh

Phát âm là /s/ 

Khi tận cùng của từ 1 âm câm (âm không phát ra từ bỏ cuống họng nhưng phải sử dụng môi nhằm phát âm ), tất cả -p, -k, -t, -f, -th thì lúc thêm đuôi s/es ta đang phát âm thành /s/.

Bạn đang xem: Phát âm es s

Ex: 

-p /p/: stops

-k /k/: looks

-t /t/: cats

-th /θ/: Earth’s

-f /f/: laughs

Phát âm là /iz/ 

Khi tận cùng của từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce ta vẫn đọc s/es ở đuôi thành /iz/.

Ex: 

-s /s/: misses

-z /z/: causes

-ch /ʧ/: watches

-ge /ʤ/: changes

-sh /ʃ/: wishes

Phát âm là /z/ 

Khi tận cuối của từ là các từ còn sót lại thì ta sẽ tiến hành đuôi s/es thành/z/.

Ex:

-b /b/: describes

-g /g/: begs

-d /d/: words

-th /ð/: bathes

-v /v/: loves

-l /l/: calls

-r /r/: cures

-m /m/: dreams

-n /n/: rains

-ng /ŋ/: belongs

*
biện pháp phát âm s/es cùng mẹo ghi nhớ

Cách thêm s/es sau cồn từ

Những động từ bao gồm đuôi tận thuộc là o,s,z,ch,x,sh thì ta thêm “es”.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ, Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Là Gì

Ex: dress – dresses, go – goes,…

Những đụng từ tận cùng là nguyên âm (u,e,o,a,i) + y thì ta không thay đổi y và thêm -s.

Ex: play- plays, say – says,…

Những đụng từ tận thuộc là phụ âm + y thì ta chuyển y thành i với thêm -es

Ex: study – studies, supply – supplies,….

Bài tập biện pháp phát âm s/es 

Chọn từ có phát âm s es không giống với những từ còn lại

A. Phones B. Streets C. Books D. Makes A. Proofs B. Regions C. Lifts D. Rocks A. Sports B. Plays C. Chores D. Minds A. Nations B. Speakers C. Languages D. Minds A. Dates B. Bags C. Photographs D. Speaks A. Parents B. Brothers C. Weekends D. Feelings A. Works B. Shops C. Shifts D. Plays A. Coughs B. Sings C. Stops D. Sleeps A. Signs B. Profits C. Becomes D. Survives A. Wishes B. Practices C. Introduces D. Leaves A. Grasses B. Stretches C. Comprises D. Potatoes A. Pens B. Books C. Phones D. Tables A. Dips B. Deserts C. Books D. Camels A. Mends B. Develops C. Values D. Equals A. Repeats B. Classmates C. Amuses D. Attacks

Đáp án:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

A

C

B

A

D

B

Câu hỏi

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

B

D

B

D

B

C

Trên đó là các biện pháp phát âm s/es trong giờ Anh mà holywar.vn muốn chia sẻ để bạn. Hãy thực hành tiếp tục để tạo ra thói quen phạt âm này một cách chuẩn chỉnh xác nhất chúng ta nhé.