Mẫu thuyết minh report tài bao gồm theo thông bốn 133/TT-BTC của bộ Tài Chính bao gồm: Mẫu số B01a – DNN báo cáo tình hình tài chủ yếu của doanh nghiệp, mẫu mã số B 02-DNN report kết quả chuyển động sản xuất ghê doanh, mẫu B09 – DNN thuyết minh BCTC và chủng loại B03-DNN báo cáo lưu chuyển khoản tệ. Nội dung bài viết này holywar.vn đã hướng dẫn chi tiết đến bạn cách lập thuyết minh báo cáo tài thiết yếu theo các loại mẫu của TT 133 BTC mời các bạn theo dõi:

*

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – Số B01a – DNN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHMẫu số B01a – DNN
Ngày tháng năm 20…..

Bạn đang xem: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel

TÀI SẢNMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
ABC12
TÀI SẢN
I. Chi phí & các khoản tương đương tiền110Nợ 111, 112Nợ 111, 112
II. Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn120
1. Chứng khoán kinh doanh121Nợ 121Nợ 121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122Nợ 128Nợ 128
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác123Nợ 221, 22, 228Nợ 221, 22, 228
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)124(Có 229)(Có 229)
III. Các khoản buộc phải thu130
1. Yêu cầu thu của khách hàng hàng131Nợ 131Nợ 131
2. Trả trước cho những người bán132Nợ 131Nợ 131
3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc133
4. Bắt buộc thu khác134
5. Tài sản thiếu ngóng xử lý135Nợ 1381Nợ 1381
6. Dự phòng phải thu khó khăn đòi (*)136(Nợ 2293)(Nợ 2293)
IV. Hàng tồn kho140
1. Mặt hàng tồn kho141Nợ 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157Nợ 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)142(Nợ 2294)(Nợ 2294)
V. Gia sản cố định150
1. Nguyên giá151Nợ 211Nợ 211
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)152(Có 2141, 2142, 2143)(Có 2141, 2142, 2143)
VI. Bất động sản đầu tư160
1. Nguyên giá161Nợ 217Nợ 217
2. Quý giá hao mòn luỹ kế (*)162(Nợ 2147)(Nợ 2147)
VII. Desgin cơ bạn dạng dở dang170Nợ 241Nợ 241
VIII. Gia sản dài hạn khác180
1. Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ181Nợ 133Nợ 133
2. Gia tài khác182Nợ 242Nợ 242
Tổng cộng tài sản (200=110+120+130+140+150+160+170+180)200
NGUỒN VỐN
I – Nợ đề xuất trả300
1. Cần trả trả tín đồ bán311Có 331Có 331
2. Người mua trả chi phí trước312Có 131, 3387Có 131, 3387
3. Thuế và các khoản nên nộp công ty nước313Có 333Có 333
4. Yêu cầu trả bạn lao động314Có 334Có 334
5. đề xuất trả khác315Có 338, 138Có 338, 138
6. Vay và nợ thuê tài chính316Có 341Có 341
7. đề nghị trả nội bộ về vốn khiếp doanh317Có 3361Có 3361
8. Dự phòng phải trả318Có 352Có 352
9. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi319Có 3531, 3532Có 3531, 3532
10.Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ320Có 356Có 356
II. Vốn chủ sở hữu400
1. Vốn góp của chủ sở hữu411Có 4111Có 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần412Có 4112Có 4112
3. Vốn không giống của công ty sở hữu413Có 4118Có 4118
4. Cp quỹ (*)414(Nợ 419)(Nợ 419)
5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái415Có 413Có 413
6. Những quỹ ở trong vốn chủ sở hữu416Có 418Có 418
7. Lợi nhuận kế toán sau thuế417Nợ hoặc có 421
Tổng cộng nguồn vốn (500 = 300 + 400 )500

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh – Số B 02 – DNN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG gớm DOANHMẫu số B02-DNN
Năm 20…
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minh Năm nay Năm trước
AB12
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01 511-511(Hàng trả lại)
2. Những khoản bớt trừ doanh thu02
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (10 = 01- 02)10
4. Giá vốn hàng bán11 Phát sinh 632 – 632 NKC sản phẩm trả lại
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20 = 10 – 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21Phát sinh 515
7. Chi phí tài chính22Phát sinh 632
– vào đó: chi tiêu lãi vay23
8. Chi phí cai quản kinh doanh24Phát sinh 642
9. Roi thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = đôi mươi + 21 – 22 – 24)30
10. Các khoản thu nhập khác31Phát sinh 711
11. Túi tiền khác32Phát sinh 811
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp51
15. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 – 51)60
Lập ngày ….. Mon ….. Năm 20……
tín đồ lập biểu Kế toán Giám đốc
(Ký, chúng ta tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, họ tên, đóng góp dấu)

MẪU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – Số B03 – DNN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆMẫu số B03-DNN
Năm 20…ĐVT:
CHỉ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
ABC12
I. Lưu chuyển tiền từ chuyển động kinh doanh
1. Tiền thu từ chào bán hàng, cung ứng dịch vụ và lợi nhuận khác01511; 3331+131
2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người cung cấp cho hàng hoá và dịch vụ02152+153+154+155+156+642; 133+331
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động03334
4. Tiền đưa ra trả lãi vay04635
5. Tiền đưa ra nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp053334
6. Tiền thu khác từ chuyển động kinh doanh06711
7. Tiền bỏ ra khác từ chuyển động kinh doanh07811+338+333 “Trừ 3334”
Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động kinh doanh20
II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Chi phí chi để sở hữ sắm, thiết kế TSCĐ, BĐS đầu tư chi tiêu và các tài sản dài hạn khác21
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐS chi tiêu và những tài sản lâu năm khác22711; 3331
3. Tiền bỏ ra cho vay, mua những công ráng nợ của đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay, phân phối lại các công thay nợ c của đơn vị chức năng khác24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác25
6. Tiền tịch thu đầu tư, góp vốn vào đơn vị chức năng khác26
7. Chi phí thu lãi mang đến vay, cổ tức với lợi nhuận được chia27515
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản từ hoạt động tài chính
1. Chi phí thu từ xây dựng cổ phiếu, thừa nhận vốn góp của chủ sở hữu311388 hoặc 411
2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phân phát hành321388 hoặc 411
3. Chi phí vay ngấn hạn, lâu năm nhận được333411
4. Tiền đưa ra trả nợ cội vay343411
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính353412
6. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang đến chủ sở hữu36
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động tài chính40
Lưu chuyển khoản thuần trong thời điểm (50 = 20 +30 +40)50
Tiền và tương tự tiền đầu năm60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ân hận đoái quy đổi ngoại tệ61
Tiền và tương tự tiền thời điểm cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)70
Lập ngày tháng năm 20…
bạn lập biểuKế toán trưởngGiám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, chúng ta tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: * hầu hết chỉ tiêu không tồn tại số liệu rất có thể không phải trình bày nhưng không được tiến công lại “Mã số”.

MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Số B09 – DNN TT133

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm ….
I. Đặc điểm buổi giao lưu của doanh nghiệp
1. Hiệ tượng sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề tởm doanh.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tài chủ yếu có tác động đến BCTC.
6. Tuyên ba về kỹ năng so sánh tin tức trên báo cáo tài bao gồm (có đối chiếu được tuyệt không, nếu không so sánh được cần nêu rõ tại sao như chuyển đổi hiệ tượng sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nếu như độ lâu năm về kỳ so sánh…)
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./…. Kết thúc vào ngày …./…./…).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Ngôi trường hợp gồm sự biến hóa đơn vị chi phí tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ tại sao và tác động của sự nạm đổi.
III. Chuẩn mực và chính sách kế toán áp dụng
Tuyên tía về vấn đề tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
IV. Các cơ chế kế toán áp dụng (chi ngày tiết theo các nội dung sau đây nếu bao gồm phát sinh)
– Tỷ giá ân hận đoái vận dụng trong kế toán.
– Nguyên tắc thay đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
– qui định ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương tự tiền.
– hiệ tượng kế toán những khoản đầu tư chi tiêu tài chính.
– vẻ ngoài kế toán nợ nên thu.
– nguyên lý ghi thừa nhận hàng tồn kho.
– hiệ tượng ghi nhận và các cách thức khấu hao TSCĐ, TSCĐ mướn tài chính, bđs nhà đất đầu tư.
– hiệ tượng kế toán nợ buộc phải trả.
– phương pháp ghi nhận với vốn hóa các khoản ngân sách đi vay.
– chế độ ghi nhấn vốn công ty sở hữu.
– cách thức và phương thức ghi thừa nhận doanh thu.
– cơ chế kế toán đưa ra phí.
V. Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình bày trong BCTC
Đơn vị tính:……
1. Chi phí và tương tự tiềnCuối nămĐầu năm
– tiền mặt
– chi phí gửi bank không kỳ hạn
– tương đương tiền
 Cộng…………………….

Xem thêm: Lời Bài Hát Cạm Bẫy Tình Yêu Remix, Lời Bài Hát Cạm Bẫy Tình Yêu (Remix)

…………………….
2. Những khoản đầu tư chi tiêu tài chínhCuối năm Đầu năm
a)Chứng khoán tởm doanh
– tổng vốn cổ phiếu;
– tổng giá trị trái phiếu;
– các loại thị trường chứng khoán khác;
b) Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
Tiền gửi gồm kỳ hạn
– những khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
c) dự trữ tổn thất đầu tư chi tiêu tài chính
– Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanh
– dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác
3. Các khoản cần thu(Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh cụ thể ngắn hạn với dài hạn)Cuối nămĐầu năm
a) đề nghị thu của người tiêu dùng Trong đó: cần thu của các bên liên qua
b) Trả trước cho những người bán Trong đó: Trả trước cho những bên liên quan
c) yêu cầu thu khác (Chi ngày tiết theo yêu cầu quản lý):
– yêu cầu thu về mang đến vay
– tạm ứng
– phải thu nội bộ khác
– cần thu khác
d) gia sản thiếu hóng xử lý
– Tiền
– mặt hàng tồn kho;
– TSCĐ;
– gia tài khác.
đ) Nợ xấu(Tổng giá trị những khoản bắt buộc thu,cho vay thừa hạn giao dịch thanh toán hoặc không quá hạn tuy thế khó có khả năng thu hồi)
4. Hàng tồn kho (Mã số 141)Cuối nămĐầu năm
– Hàng đang đi trên đường;
– Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu;
– Công cụ, dụng cụ;
– ngân sách chi tiêu sản xuất marketing dở dang
– Thành phẩm
– hàng hóa;
– Hàng giữ hộ đi bán.
– Cộng
Trong đó:
– cực hiếm hàng tồn kho ứ đọng đọng, kém, mất phẩm hóa học không có chức năng g tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố cố bảo vệ các khoản nợ phải trả;tiêu thụ;
– quý giá hàng
– lý do và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng đọng, kém, mất phẩm chất.
– vì sao dẫn tới sự việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
5. Tăng, bớt tài sản cố định và thắt chặt (Chi huyết từng loại tài sản theo yêu thương cầu thống trị của doanh nghiệp):
Khoản mụcSố dư đầu nămTăng vào nămGiảm trong nămSố dư cuối năm
A. TSCĐ hữu hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại
B. TSCĐ vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại
C. TSCĐ thuê tài chính
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại
– giá trị còn lại vào cuối kỳ của TSCĐ dùng làm thế chấp, núm cố bảo đảm khoản vay;
– Nguyên giá bán TSCĐ thời điểm cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn đó sử dụng;
– Nguyên giá chỉ TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
– Đối với TSCĐ mướn tài chính:
– Thuyết minh số liệu và giải trình khác.
6. Tăng, giảm bất động sản đầu tư chi tiêu (Chi máu theo yêu thương cầu quản lý của doanh nghiệp):
Khoản mụcSố đầu nămTăng trong nămGiảm trong nămSố cuối năm
a) bất động sản chi tiêu cho thuê
– Nguyên giá
– quý giá hao mòn lũy kế
– quý giá còn lại
b) bất động đậy sản đầu tư nắm giữ hóng tăng giá
– Nguyên giá
– quý giá hao mòn lũy kế của BĐSĐT mang đến thuê/TSCĐ gửi sang BĐSĐT sở hữu chờ tăng giá
– Tổn thất vì chưng suy giảm ngay trị
– cực hiếm còn lại
– cực hiếm còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng làm thế chấp, chũm cố bảo vệ khoản vay;
– Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng lại vẫn dịch vụ thuê mướn hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
– Thuyết minh số liệu và giải trình khác.
7. Tạo cơ bản dở dangCuối nămĐầu năm
– cài đặt sắm
– XDCB
– thay thế sửa chữa lớn TSCĐ
 – Cộng …………………… ……………………
8. Gia sản khácCuối nămĐầu năm
– chi tiêu trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu thương cầu cai quản của doanh nghiệp)
– các khoản đề xuất thu ở trong nhà nước
9. Các khoản phải trả (Tùy theo yêu thương cầu quản lý của doanh nghiệp, rất có thể thuyết minh cụ thể ngắn hạn và dài hạn)Cuối nămĐầu năm
a) buộc phải trả người buôn bán Trong đó: yêu cầu trả các bên liên quan
b) người mua trả tiền trước trong đó: thừa nhận trước của các bên liên quan
c) buộc phải trả khác (Chi ngày tiết theo yêu ước quản lý):
– chi phí phải trả
– yêu cầu trả nội bộ khác
– cần trả, yêu cầu nộp khác
+ gia sản thừa ngóng xử lý
+ những khoản phải nộp theo lương
+ những khoản khác
d) Nợ thừa hạn chưa thanh toán
10. Thuế và những khoản nên nộp bên nướcĐầu nămSố bắt buộc nộpSố vẫn thựcCuối năm
trong nămnộp trong năm
– cụ thể cho từng nhiều loại thuế
– Cộng
 11. Vay và nợ thuê tài chínhCuối nămTrong nămĐầu năm
TăngGiảm
a) vay ngắn hạn
– vào đó: vay từ những bên liên quan
b) Vay dài hạn
– vào đó:Vay từ các bên liên quan
c) những khoản nợ cội thuê tài chính
Trong kia Nợ thuê tài chủ yếu từ các bên liên quan
– Cộng
12. Dự phòng phải trảCuối nămĐầu năm
– Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóa
– Dự phòng bh công trình xây dựng
– dự trữ phải trả khác
– Cộng
13. Vốn công ty sở hữu
a) Bảng so sánh biến động của vốn công ty sở hữu
Nội dungCác khoản mục nằm trong vốn công ty sở hữu
Vốn góp của công ty sở hữuThặng dư vốn cổ phầnVốn không giống của nhà sở hữuCổ phiếu quỹChênh lệch tỷ giáLNST chưa cung cấp và những quỹCộng
A1234567
Số dư đầu năm
Tăng vốn vào năm
Giảm vốn vào năm
Số dư cuối năm
– Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ cài (nguyên nhân biến động và các thông tin khác).
14. Những khoản mục ngoài báo cáo tình hình tài chính
a) gia tài thuê ngoài:(Chi tiết số lượng, chủng các loại và các thông tin quan trọng đặc biệt khác so với các gia tài thuê kế bên chủ yếu)
b) gia sản nhận duy trì hộ (Doanh nghiệp yêu cầu thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ).
– Vật tư hàng hoá dìm giữ hộ, gia công, thừa nhận ủy thác.
– hàng hoá nhận cung cấp hộ, nhận cam kết gửi, nhận cố kỉnh cố, cố chấp.
c) nước ngoài tệ những loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng các loại nguyên tệ).
d) Nợ cực nhọc đòi sẽ xử lý.
đ) thông tin về những khoản chi phí phạt, yêu cầu thu về lãi trả chậm, … gây ra từ những khoản nợ quá hạn nhưng mà không được ghi dìm doanh thu.
e) những thông tin không giống về những khoản mục ngoài report tình hình tài chính.
15. Thuyết minh về các bên liên quan (danh sách những bên liên quan, thanh toán và những thông tin khác về các bên liên quan chưa được trình diễn ở những nội dung nêu trên)
16. Ngoài những nội dung đã trình diễn trên, những doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh các thông tin khác giả dụ thấy phải thiết
VI. Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình diễn trong report kết quả chuyển động kinh doanh
Đơn vị tính:………….
1. Tổng doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụNăm nayNăm trước
a) Doanh thu
– Doanh thu bán sản phẩm hóa
– lợi nhuận bán thành phẩm
– Doanh thu cung cấp dịch vụ
– doanh thu khác
– Cộng …………………… ……………………
b) lợi nhuận từ những bên tương quan (chi tiết cho từng đối tượng)
c) Trường đúng theo ghi nhận lợi nhuận cho thuê tài sản là toàn bô tiền dìm trước. Doanh nghiệp buộc phải thuyết minh thêm để đối chiếu sự khác biệt giữa bài toán ghi nhận doanh thu theo cách thức phân vấp ngã dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy sút lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đang ghi nhận lợi nhuận đối với tổng thể số tiền nhấn trước.
2. Các khoản bớt trừ doanh thuNăm nayNăm trước
– ưu tiên thương mại;
– áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán;
– Hàng cung cấp bị trả lại
– Cộng
3. Giá chỉ vốn hàng bánNăm nayNăm trước
– giá bán vốn của hàng hóa đã bán;
– giá chỉ vốn của thành phẩm sẽ bán
– giá bán vốn của thương mại dịch vụ đã cung cấp
– giá bán vốn khác;
– các khoản ngân sách chi tiêu khác được xem vào giá bán vốn;
– những khoản ghi giảm ngay vốn sản phẩm bán.
– Cộng
4. Doanh thu vận động tài chínhNăm nayNăm trước
– Lãi tiền gửi, tiền đến vay;
– Lãi bán những khoản đầu tư chi tiêu tài chính;
– Cổ tức, lợi nhuận được chia;
– Lãi chênh lệch tỷ giá;
– Lãi bán hàng trả chậm,
– khuyến mãi thanh toán;
– Doanh thu hoạt động tài chính khác.
– Cộng
VII. Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong report lưu chuyển khoản tệ
Các khoản tiền bởi vì doanh nghiệp sở hữu nhưng không được sử dụng: trình diễn giá trị và vì sao của các khoản tiền và tương đương tiền mập do doanh nghiệp nắm giữ nhưng ko được thực hiện do tất cả sự tiêu giảm của luật pháp hoặc các ràng buộc khác cơ mà doanh nghiệp nên thực hiện.
VIII. Những tin tức khác
1. Những số tiền nợ tiềm tàng, khoản khẳng định và những tin tức tài bao gồm khác:
2. Gần như sự kiện tạo nên sau ngày xong kỳ kế toán tài chính năm:
3. Thông tin đối chiếu (những đổi khác về tin tức trong report tài chính của các niên độ kế toán tài chính trước):
4. Thông tin về vận động liên tục:
5. Những thông tin khác.
 Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LẬP BIỂUKẾ TOÁN TRƯỞNGNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

DOWLOAD tệp tin excel chủng loại thuyết minh report tài chủ yếu theo thông tư 133/BTC

Để xem bỏ ra tiết bản hướng dẫn này bên trên excel bạn có thể dowload mẫu mã thuyết minh report tài thiết yếu theo TT 133/BTC tại đây.

Ngoài ra công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tham khảo dịch vụ report tài chính với giá chỉ 500.000VNĐ tại thủ đô của chúng tôi nhé.