Báo cáo kết quả chuyển động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy trong kỳ doanh nghiệp kinh doanh có tác dụng không?

Bài viết dưới đây, lực lượng giảng viên khóa học tập kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn chi tiết chúng ta cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo thông bốn 200.


Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh trên excel

*

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất tởm doanh


Xem thêm: Lyric "Nước Mắt Hoá Đá" - Lời Bài Hát Nước Mắt Hóa Đá, Nhạc Trẻ

1. Căn cứ lập report kết quả chuyển động sản xuất kinh doanh

- “Số năm nay” trên report họat động marketing của năm trước để mang vào “Số năm trước”

- Số liệu bên trên sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể trong năm dùng cho các tài khoản từ các loại 5 đến một số loại 9.


*

Báo cáo kết quả chuyển động sản xuất khiếp doanh


2. Giải pháp lập report kết quả vận động sản xuất kinh doanh

Cột (3) “Thuyết minh”: số liệu chi tiết của tiêu chuẩn này trong phiên bản thuyết minh report tài chính nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi ở cột 4 “năm nay” của từng chỉ tiêu khớp ứng của report này thời gian trước hoặc theo số đã kiểm soát và điều chỉnh trong trường hòa hợp phát hiện ra sai sót hiểm yếu của các thời gian trước có tác động đến tác dụng kinh doanh của người sử dụng trong các năm kia phải kiểm soát và điều chỉnh hồi tốCác tiêu chuẩn ghi cột (4) “năm nay” :

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán sản phẩm và cung câp dịch vụ

01

Tổng số phát sinh bên tất cả của thông tin tài khoản 511

+ những khoản giảm trừ doanh thu

02

Số phạt sinh mặt Nợ TK 511 đối ứng với bên bao gồm TK 521, TK 333

+ lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

10

Số phân phát sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng với bên bao gồm của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ giá vốn bán hàng

11

Tổng số phát sinh bên bao gồm của TK 632 đối ứng với mặt Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

20

Mã số 20 = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu chuyển động tài chính

21

Tổng số phạt sinh mặt Nợ của TK 515 đối ứng với bên có TK 911

Chi mức giá tài chính

22

Tổng số tạo ra bên có TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK 911

Chi giá thành lãi vay

23

Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết TK 635, phần giá thành lãi vay vào kỳ

Chi phí cai quản kinh doanh

24

Tổng số tạo nên bên bao gồm TK 642 đối ứng với bên Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh

30

Mã số 30 = đôi mươi + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu tác dụng lỗ thì ghi trong ngoặc 1-1 (…)

+ các khoản thu nhập khác

31

Tổng số phạt sinh bên Nợ của tài khoản 711 đối ứng với bên bao gồm của TK 911

+ túi tiền khác

32

Tổng số phát sinh bên có của TK 811 đối ứng với mặt Nợ của TK 911

+ lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

Tổng số tạo ra bên bao gồm TK 8211 đối ứng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phạt sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên tất cả TK 911

+ giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

Tổng số gây ra bên bao gồm TK 8212 đối ứng với bên Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phạt sinh mặt Nợ TK 8212 đối ứng với bên tất cả TK 911

+ lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy giảm trên cổ phiếu

71

 

*

 

Kế toán Lê Ánh - vị trí đào tạo hàng đầu các khóa học nguyên lý kế toán, khóa huấn luyện và đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế và khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thuế siêng sâu. độc giả có thể bài viết liên quan các khóa huấn luyện kế toán online của trung tâm.