Ngoài so sánh hơn – comparative hay so sánh nhất – superlative thì đối chiếu bằng – equality cũng nhập vai trò không còn sức đặc trưng trong ngữ pháp giờ Anh, được thực hiện trong giao tiếp hằng ngày và cả trong những kỳ thi quan trọng như IELTS, TOEIC,…

Để có thể nắm vững trọng vai trung phong kiến thức này, IELTS Vietop sẽ hệ thống lý thuyết và gửi bạn một số bài tập so sánh bằng để thực hành nhé!


Tổng quan liêu về so sánh bằng trong tiếng Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, cấu tạo ngữ pháp đối chiếu bằng – Comparison of equality hay gọi tắt là Equality, được thực hiện khi ta so sánh, thừa nhận xét hai hoặc các sự vật, hiện tượng,… theo một tiêu chí nào này mà chúng phần đa ngang bởi nhau, KHÔNG bao gồm sự khác biệt.

Bạn đang xem: Bài tập về so sánh bằng


*

E.g.: Tim’s grown so much. He’s as tall as his father now. (Tim đã mập lên cực kỳ nhiều. Hiện thời nó cao bằng ba của nó.)

The second game didn’t go as well as the first one. (Trận đấu trang bị hai không ra mắt tốt như trận đầu tiên.)

Các dạng so sánh bằng trong giờ Anh

Dạng khẳng định

Công thức với tính từ cùng trạng từ: S + V + as + adj/adv + as + noun/pronoun/ clause

E.g.: My football team is still as good as it was five years ago. (Đội bóng của mình vẫn tốt như cách đó 5 năm.)

Công thức với động từ: S + V + as + many/much/little/few + as + noun/pronoun

E.g.: He also works as much as his girlfriend. (Anh ấy cũng làm việc nhiều như nữ giới của mình.)

Công thức với danh từ: S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

E.g.: No team scores as many points as that team. (Không đội nào ghi được nhiều điểm như nhóm đó.)

Dạng bao phủ định

Công thức với tính từ và trạng từ: S + V + not as/so + adj/adv + as + N/pronoun

E.g.: My football team is not as good as it was five years ago. (Đội bóng của mình không tốt như cách đây 5 năm.)

Công thức với động từ: S + not + V + as + many/much/little/few + as + noun/pronoun

E.g.: He doesn’t works as much as his girlfriend. (Anh ấy không làm việc nhiều như bạn gái của mình.)

Công thức với danh từ: S + not + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

E.g.: This team doesn’t score as many points as that team. (Đội này sẽ không ghi được điểm nhiều như đội đó.)

Chú ý

Khi so sánh chỉ sự khác biệt (khác chứ không hẳn hơn kém), ta rất có thể dùng công thức:

S + khổng lồ be + different from + noun/pronoun

E.g.: China is different from Vietnam. (Trung Quốc thì khác Việt Nam.)

Khi so sánh bằng với danh từ, ta rất có thể sử dụng bí quyết sau:

S + V + the same + (N) + as + N/Pronouns

E.g.: He’s the same age as me.

Trong một vài câu, ta hoàn toàn có thể chuyển từ kết cấu “the same … as” sang “as … as”và ngược lại.

E.g.: He’s the same age as me. = He’s as old as I am.

His room is the same size as mine. = His room is as big/small as mine.


*

Bài 1: Complete the sentences below, using either “as … as” or “not as … as”

Sam is ___________ me. (tall )Portugal is ___________ Spain. (not big)I am ___________ Pamela. (smart)A rabbit is ___________ a fox. (not fast)Helen’s hair is ___________ Sara’s. (long)You are___________ always. (happy)A mèo is ___________ a tiger. (not dangerous)She is ___________ me. (intelligent)Bananas are___________ apples. (good)Sweden is ___________ Mexico. (not hot)

Bài 2: Rewrite the sentences, using “the same as” or “different from”

My house is small và old. Your house is spacious và modern.My house is ____________________________________.Life in the countryside is quiet và peaceful. Life in the đô thị is exciting.Life in the city ____________________________________.I have đen hair. Alice’s hair is also black.Alice’s hair is ____________________________________.My favourite subject is Math. My sister is also interested in Math.My sister is ____________________________________.I am 13 years old. My best friend is also 13 years old.My best friend ____________________________________.My mother’s favourite food is noodles. My favourite food is bread.My favourite food ____________________________________.The musician on TV is playing the piano. I am also playing the piano. (use “instrument”)The musician on TV ____________________________________.The number of students in this class is 40. That class also has 40 students.This class has ____________________________________.

Bài 3: Write the comparison of equality for the sentences below

E.g.: John is 30 years old. Anna is 30 years old. (is/old)

John is as old as Anna.Kate works harder than Jim. (work/hard)Jim ____________ Kate.This province is 40ºC in summer. That province is also 40ºC in summer. (is/hot)This province ____________ that province.Maria did better on the English thử nghiệm than Linda. (do/well)Linda ____________ Maria.The first exam was difficult. The second exam was difficult too. (was/difficult)The first exam ____________ the second exam.The impala runs 90km per hour. The cheetah runs 120km per hour. (run/fast)The impala ____________ the cheetah.Mrs Smith talks very quietly. Mrs Brown talks more loudly. (talk/quietly)Mrs Brown ____________ Mrs Smith.My house is 50 years old. His house is 50 years old. (is/old)My house ____________ his house.Penny is 12 years old. Darwin is 10 years old. (is/young)Penny ____________ Darwin.

Bài 4: Complete the sentences below, using either “as … as” or “not as … as”

The green oto is ____________ the purple car. (fast)Jim is ____________ Andy. (not/tall)The violin is ____________ the cello. (not/low)This copy is ____________ the other one. (bad)My sister is ____________ I am. (optimistic)Today it’s ____________ yesterday. (not/windy)This soup was ____________ that soup. (delicious)Grapefruit juice is ____________ lemonade. (not/sweet)Amanda is ____________ Mandy. (brave)Silver is ____________ gold. (not/heavy)

Bài 5: Choose the correct answer

My phone __________ your phone.

A. Is as not expensive as

B. Is not as expensive as

C. As expensive not as

D.is not as expensively as

You must explain your problem ________ .

A. As clear as you can

B. As clearly as you can

C. As clear that you are

D. As clearly as you are

Nobody in our class plays_______ Nathan.

A.as good as

B. So well than

C. As best as

D. As well as

Her house is ______ mine.

A. Twice as big as

B. As twice big as

C.as two time big as

D. As big as twice

My clothes ________ hers.

A. Is as not modern as

B. As is modern as

C. Is as modern as

D. As is modern not as

Your oto is ________ mine.

A. As bigger as

B. As big as

C. Much big as

D. Not many times big

Impalas cannot run as ________ cheetahs but they are more efficient runners.

A. Faster than

B. Fast as

C. Fast

D. Are fast as

Albert Einstein’s contributions to lớn the scientific theory were ________ those of Galileo and Newton.

Xem thêm: Top 8 Ứng Dụng Hẹn Hò Online Trên Smartphone Phổ Biến Nhất Hiện Nay

A. Important than

B. More important

C. The most important

D. As important as

Bài 6: Rewrite the sentences using As … as structure

I’m quite tall but you are taller.My salary is high, but hers is higher.You know a bit about history, but I know more.It’s still cold, but it was colder last year.I still feel quite tired, but I felt a lot more tired last week.The Smiths have lived here for quite a long time, but we’ve lived here longer.I was a bit nervous before the exam, but usually, I’m a lot more nervous.The station was nearer than I thought. (far)I know them better than you do.There are fewer people at this meeting than last month.

Bài 7: Choose the correct answer

My oto is ______ hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

Sarah is ______ at English than Susan.

A. Good B. Well C. Better D. Best

No one in my class is ______ intelligent ______ Amy.

A. As/as B. More/as C. As/than D. The/more

This book is ______ interesting than that book.

A. The most B. Less C. As D. So

Peter works ______ than we do.

A. Harder B. As hard as C. More harder D. So hard as

Emily ran ______ than Bruce.

A. More fast B. Faster C. Fast D. The fastest

Xavier is 18 years old. Mimi is đôi mươi years old. Mimi is 2 years ______ Xavier.

A. Older than B. Younger than C. Older D. Younger

Bikes are ______ cars.

A. Cheap than B. More cheap C. The cheapest D. Cheaper than

My mom cooked ______ than me.

A. Well B. More good C. Better D. More well

Summer is ______ season of the year.

A. Hot B. More hot C. Hotter D. The hottest

Đáp án

Bài 1

as tall asnot as big asas smart asnot as fast asas long asas happy asas not dangerous asas intelligent asas good asnot as hot as

Bài 2

My house is different from your house.Life in the city is different from life in the countryside.Alice’s hair is the same colour as mine.My sister is interested in the same subject as me.My best friend is the same age as me.My favourite food is different from my mother’s.The musician on TV is playing the same instrument as me.This class has the same number of students as that class.

Bài 3

Jim doesn’t work as hard as Kate.This province is as hot as that province.Linda didn’t vày as well on the English chạy thử as Maria.The first exam was as difficult as the second exam.The impala doesn’t run as fast as the cheetah.Mrs Brown doesn’t talk as quietly as Mrs Smith.My house is as old as his house.Penny isn’t as young as Darwin.

Bài 4

The green oto is as fast as the purple car.Jim is not as tall as Andy.The violin is not as low as the cello.This copy is as bad as the other one.My sister is as optimistic as I am.Today it’s not as windy as yesterday.This soup was as delicious as that soup.Grapefruit juice is not as sweet as lemonade.Amanda is as brave as Mandy.Silver is not as heavy as gold.

Bài 5

12345678
BADACABD

Bài 6

I’m not as tall as you.My salary isn’t as high as hers.You don’t know as much about history as I do.It isn’t as cold as it was last year.I don’t feel as tired as I did last week.The Smiths haven’t lived here as long as we have.I wasn’t as nervous before the exam as I usually am.The station wasn’t as far as I thought.You don’t know them as well as I.There aren’t as many people at this meeting as last month.

Bài 7

12345678910
AAABABBDCD

Hy vọng sau thời điểm đọc nội dung bài viết trên, các bạn đã khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về cấu tạo ngữ pháp so sánh bằng trong giờ Anh để hoàn toàn có thể sử dụng nó thành thạo rộng trong tiếp xúc hằng ngày và cả trong những kỳ thi. Chúc chúng ta học xuất sắc và Vietop hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau!