Nhìn mà xem bạn ơi ấm tôi có vòi

Ngay mặt phía kia là chỗ tay người cầm
 

Nhìn nhưng xem các bạn ơi nóng tôi vẽ hoa

Hãy xuất hiện cho nóng tôi xin trà

Nhìn mà xem chúng ta ơi nước sôi bốc hơi

Nghe có tiếng reo trà tôi đã có rồi

Nhìn cơ mà xem bạn ơi ấm tôi đang chào

Rót trà ra mời các anh xơi nào

Nhìn nhưng mà xem bạn ơi mỗi một khi uống xong

Xin anh hãy mang đi rửa tôi cho sạch bong

Nhìn mà xem các bạn ơi chính tôi hết sức mong

Khách vào nghịch đem ấm pha trà